Helpdesk HIS

Level
ระดับผลกระทบของปัญหา
(Problem Level)
Critical
ปัญหาเร่งด่วนที่สุด กระทบกับ
ระบบ 100%
High
ปัญหาเร่งด่วน กระทบกับ
ระบบ 70%
Medium
ปัญหาระดับปานกลางกระทบกับ
ระบบ 50%
Low
ปัญหาระดับปรกติ กระทบกับ
ระบบ 30%
ผลกระทบของปัญหา
(Business Impact)
การดำเนินธุรกิจหยุดชะงักและ
จำเป็นจะต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุด
ผลกระทบต่อการทำงานทั้ง
ระบบทำให้ไม่สามารถทำงานต่อได้
ผลกระทบต่อการทำงานทั้งระบบ
ยังสามารถใช้งานระบบในส่วนงานอื่นได้
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานทั่วไป
แต่ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานทางธุรกิจ
รับบริการแก้ปัญหา
(Service Time)
ตลอด 24 ชั่วโมง
ทุกวัน จันทร์ ถึง วันอาทิตย์
ตลอด 24 ชั่วโมง
ทุกวัน จันทร์ ถึง วันอาทิตย์
เวลาทำงานปรกติ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
ยกเว้นวันหยุดตามปีปฏิทิน
เวลาทำงานปรกติ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
ยกเว้นวันหยุดตามปีปฏิทิน
ตอบปัญหา
(Response Time)
ภายใน 30 นาที
ภายใน 3 ชั่วโมง
ภายใน 6 ชั่วโมง
ภายใน 8 ชั่วโมง
ระบบพร้อมใช้งาน
(Resolution Time)
ภายใน 4 ชั่วโมง
ภายใน 8 ชั่วโมง
ภายใน 24 ชั่วโมง
error: Content is protected !!