ระบบบริหารจัดการ Inventory Tracking & Asset

2. Asset Tracking (1.อุปกรณ์กลุ่มIT , 2. เครื่องใช้สำนักงาน , 3. เครื่องมือแพทย์)

3. Patient Tracking

 • Check in เมื่อถึงวันนัด
 • แสดงเลขที่คิวเข้ารับบริการ
 • ดูข้อมูลการรับบริการของท่าน
 • จัดการนัดหมายด้วยตัวเอง
 • ดูผลการตรวจต่างๆ
 • แสดงข้อมูลส่วนบุคคล
 • ตารางแสดงการนัดหมาย
 • ชองทางการชำระเงิน
 • แสดงประวัติการใช้ยาและคำแนะนำ
 • ตรวจสอบประวัติการรักษา
 • ติดตามข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1. อุปกรณ์กลุ่ม IT

2.อุปกรณ์กลุ่มเครื่องใช้สำนักงาน

3.กลุ่มเครื่องมือแพทย์

1. อุปกรณ์กลุ่ม IT

Computer & Notebook

Display

Proejctor

Tablet

Acessory

UPS

Handheld Barcode Scanner

Barcode Scanner

Scanner

Camera

2.อุปกรณ์กลุ่มเครื่องใช้สำนักงาน

Chair

Desk

Paper Stapler

Document Folder

Pen

Transparent Tape

3.กลุ่มเครื่องมือแพทย์

ชุด build เครื่องวัดสัญญาณ ชีพ

ชุด build เครื่องวัดสัญญาณ ชีพ

ชุด build เครื่องวัดสัญญาณ ชีพ

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติแบบสอดแขน

เครื่องเทอร์โมนิเตอร์วัดไข้

คอมพิมเตอร์ touch all in one

เครื่องเทอร์โมนิเตอร์วัดไข้

เครื่องอ่านบัตรประชาชน

ระบบบริหารครุภัณฑ์การแพทย์ ออนไลน์
(MES : Medical Equipment System Online)

Benefit ที่ได้รับ

Inventory Management & Asset-Patient Tracking :

ระบบบริหารคลัง ระบบติดตามสินทรัพย์และระบบติดตามพร้อมยืนยันตัวตนผู้ป่วย (Inventory Management Asset & Patient Tracking) มาใช้ทั่วทั้งองค์กรครอบคลุมหน่วยงานที่เบิก-จ่ายเพื่อใช้กับผู้ป่วยแบบคำนวณเป็นต้นทุน หรือ เบิก-จ่ายออกเพื่อใช้ในหน่วยงานแบบคำนวณเป็นค่าใช้จ่าย โดยใช้บาร์โค้ดหรือ QR Code หรือ RFID เพื่อเพิ่มความแม่นยำ ถูกต้อง สะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ระบบสามารถตรวจนับสต๊อกได้แบบ Realtime ระบบมีการจัดการเรื่องการตั้งค่าหน่วยนับเพื่อลดขั้นตอนการดำเนินงานและระยะเวลาในการตรวจนับสินค้า 

การพัฒนาการเข้าถึงระบบบริการด้วยระบบ Mobile Application เป็นจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนต่อผู้ให้บริการเข้ามามีส่วนร่วมและดำเนินงานด้านการบริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั่วทั้งองค์กร และสร้างความพึงพอใจสำหรับประชาชน ที่แสดงถึงความรวดเร็วในการให้บริการเพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึง ที่สามารถต่อยอดไปยังบริการอื่น ๆ

 1. ระบบ Tracking ผู้ป่วย
 2. ระบบ Tracking สินทรัพย์
 3. รบบ Tracking Inventory

 

Inventory  Management &  Asset – Patient Tracking : วัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ

 1. เพื่อจัดหาระบบการบริหารจัดการงานโรงพยาบาล (Hospital Information System : HIS) (ส่วนขยาย) ระบบบริหารคลังสำหรับโรงพยาบาล (Healthcare Inventory Management Project) โดยรองรับการใช้งานร่วมกับระบบสารสนเทศโรงพยาบาลที่ใช้งานปัจจุบันได้ 
 2. เพื่อจัดหาเครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มือถือแบบไร้สาย (Handheld)
 3. เพื่อลดการคีย์หรือเขียนข้อมูลรูปแบบเดิมให้เป็นการบันทึกด้วยเครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มือถือแบบไร้สาย (Handheld) เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว 
 4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจรับ-เบิก-จ่ายให้ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา
 5. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการต่อผู้ป่วย
 6. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างแม่นยำ ถูกต้อง แบบ Realtime 
 7. เพื่อนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาสร้างระบบแสดงพิกัดและค้นหาผู้ป่วย
 8. พัฒนาโปรแกรมแสดงพิกัดและค้นหาผู้ป่วยเพื่อใช้ในสมาร์ทโฟน (Smartphone) ที่ใช้ ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ Android Operating System
 9. เพื่อให้การบริหารสินทรัพย์และบริหารงบประมาณของโรงพยาบาล เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส ประหยัด โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินรวมทั้งก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

Inventory  Management &  Asset – Patient Tracking : วัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ

10. เพื่อให้สามารถจัดการด้านการบริหารสินทรัพย์และบริหารงบประมาณของโรงพยาบาลได้อย่างสอดคล้องและเชื่อมโยงกับมาตรฐานการจัดการทางการเงินด้านอื่นๆ ได้แก่ การวางแผนงบประมาณ การคำนวน ต้นทุน การบริหารและควบคุมงบประมาณ การรายงานทางการเงินและผลการดำเนินงาน ตลอดจนการตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปรับปรุงระบบการจัดการงบประมาณของโรงพยาบาลครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

11. เพื่อให้สามารถตรวจสอบทรัพย์สินที่เข้าและออกได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้ผู้ดูแลทรัพย์สินมีบทบาทหน้าที่ในการเก็บข้อมูลสินทรัพย์ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น

12. เพื่อนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาสร้างระบบแสดงพิกัดและค้นหาผู้ป่วย

13. เพื่อพัฒนาโปรแกรมแสดงพิกัดและค้นหาผู้ป่วยเพื่อใช้ในสมาร์ทโฟน (Smartphone) ที่ใช้ ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ Android Operating System

ระบบที่เชื่อมโยงกัน

 1. รองรับการเชื่อมโยงกับระบบโรงพยาบาล 
 2. รองรับโปรแกรม Front-Back office Management Project โครงการงานบัญชีและงานจัดการข้อมูล
error: Content is protected !!