Back Office Management Project

โปรแกรมงานบัญชีและงานจัดการข้อมูล

SAP Business One ประกอบด้วยการทำงาน 15 Module จัดทำกระบวนการทางธุรกิจเฉพาะเจาะจง ดังที่แสดงในภาพด้านล่าง

Front-Back Project

 • ข้อมูลสถานะผู้ป่วยในรายวัน
 • สถิติยอดมารับบริการผป.
 • ข้อมูลภาระงานของแพทย์
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านการเงิน 

ระบบงานที่เกี่ยวข้อง

MIS Financial, HR&Payroll online Mobile

MIS Financial

งานทรัพยากรบุคคล

งานเงินเดือนและค่าตอบแทน

 • MIS แสดงข้อมูลทางตัวเลขในการเรียกเก็บ และ ต้นทุน หรือข้อมูลที่จำเป็น เพื่อใช้ในการตัดสินใจการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ แบบ Realtime ผ่าน Mobile ได้ 
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสัญญาและงบประมาณ ด้วยระบบการแจ้งเตือนที่สำคัญจากระบบแบบ Realtime ผ่าน Mobile ได้ 
 • HR ,Payroll เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารด้านบุคลากร อนุมัติลางาน อบรม เงินเดือนแบบ Realtime ผ่าน Mobile ได้
 • บริหารจัดการคลังแบบ Realtime ผ่าน Mobile ได้ ทั้งเวชภัณฑ์ วัสดุสิ้นเปลือง และ ครุภัณฑ์สามารถคิดค่าเสื่อมและคำนวณต้นทุนในระดับ รายผู้ป่วย และ หน่วยงานได้

Design Concept for Back Office 

ต้นทุน Unit Cost = (Lobor Cost, Material Cost, Capital Cost)
ต้นทุนรายผู้ป่วย – ต้นทุนรายหน่วยงาน
รายงานเรียกเก็บ (Export ข้อมูล)

ระบบงานบริหารสินทรัพย์

1. นำมาคำนวณค่าเสื่อม
2. มูลค่าสินทรัพย์ที่หน่วยงานถือครอง
3. ขอซื้อ,โอนย้าย,ซ่อม,แทงจำหน่าย

ระบบงานบัญชี

1. ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger)
2. งานบัญชีเจ้าหนี้ (Account Payable)
3. ระบบบัญชีลูกหนี้ (Account Receivable)
4. งานภาษี (Tax)

ระบบงานเงินเดือนและค่าตอบแทน

1. เงินเดือน
2. โอที
3. ค่าเวร
4. P4P

รายงานเรียกเก็บ (Export ข้อมูล)

Flow ต้นทุน Unit Cost = (Labor Cost, Material Cost, Capital Cost)

PDPA & Consent Form

 1. เป็นหนังสือหรือทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
 2. แจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 3. แยกส่วนออกจากข้อความอื่น รูปแบบข้อความเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย ภาษาอ่านง่าย
 4. ไม่หลอกลวงให้เข้าใจผิด
 5. ไม่มีเงื่อนไขในการให้ความยินยอม

Consent คือการขอความยินยอมจากผู้ให้ข้อมูล ว่าองค์กรที่ขอข้อมูลนั้นต้องการขออะไรและนำไปใช้อย่างไรบ้าง ในเชิงรายละเอียดแล้ว Consent นั้นมีหลายประเภท แต่ Consent ที่ดีที่เราควรขอจากผู้ให้ข้อมูล คือ Consent ที่แสดงความจำนงอย่างชัดเจน หรือที่เรียกกันว่า Explicit Consent ซึ่งหมายถึงความยินยอมที่เกิดขึ้นโดยผู้ให้ข้อมูลได้แสดงความยินยอมอย่างตั้งใจชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น การที่ผู้ให้ข้อมูลได้ติ๊กเลือกช่องที่เขียนว่า “ฉันได้อ่านและยอมรับ” ถือเป็น Explicit Consent

สร้างหน้า Privacy Policy ให้สร้างหน้า Privacy Policy ที่อธิบายมาตรการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูล โดยเนื้อหาที่ควรมีในหน้านี้ ได้แก่

 • ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเก็บรวบรวม
 • แหล่งที่มา
 • วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล
 • การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษา
 • สิทธิของเจ้าของข้อมูล
 • รายละเอียดบริษัทและ DPO ของบริษัท

Digital Signature ได้รับการรับรอง

ระบบการทำงานของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

error: Content is protected !!