Program Document Management 

EMR สำหรับ เวชระเบียน ,OPD, IPD ห้องยา พัสดุ, การเงิน

ขั้นตอนการ Scan เอกสาร

– คลิกปุ่ม SCAN (ฺBarcode/QRcode)
– เลือกเครื่อง Scanner
– ประเภทเอกสาร
– วิธีสแกน (สี/ขาวดำ)
– ความละเอียด (dpi)
– ย้ายหน้าเอกสาร (Drag and Drop)
– หมุนเอกสาร (Rotation)
– ดูเอกสาร (Preview)
– ลบเอกสาร (Delete)

Document Office Online

57.(59)งานบริหารเอกสาร

OPD

ห้องยา

เวชระเบียน

พัสดุ

IPD

การเงินและบัญชี

 • ลดการรอคอยแฟ้ม ลดการค้นหาแฟ้ม 
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริหาร สะดวก รวดเร็ว
 • ลดพื้นที่การจัดเก็บเอกสารทั่วทั้งองค์กร
 • รองรับการขยายของหน่วยงานในการใช้ระบบ EMR
 • รองรับการส่งออกเอกสารแบบ Electronic ทั่วทั้งองค์กร

ขั้นตอนการ Scan เอกสาร

– คลิกปุ่ม SCAN (ฺBarcode/QRcode)
– เลือกเครื่อง Scanner
– ประเภทเอกสาร
– วิธีสแกน (สี/ขาวดำ)
– ความละเอียด (dpi)

– ย้ายหน้าเอกสาร (Drag and Drop)
– หมุนเอกสาร (Rotation)
– ดูเอกสาร (Preview)
– ลบเอกสาร (Delete)

Design Concept for Document Managment (Scan) 

 • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บเวชระเบียนผู้ป่วย จัดเก็บ สืบค้น เรียกดูข้อมูลรวดเร็วถูกต้องแม่นยำ
  และให้เป็นไปในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ มีมาตรฐานและความปลอดภัย
 • เพื่อให้เกิดความครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
 • ใช้สำรองข้อมูลเอกสารเวชระเบียนหลังจากที่มีการทำลาย
 • ใช้สำรองข้อมูลในระบบทางการแพทย์, ทางการเงิน เอกสารสัญญาต่างๆ ที่สำคัญเพื่อป้องกันการสูญหาย
 • เพื่อลดภาระงานของผู้ปฏิบัติงานในการเดินรับ-ส่งเอกสาร
 • เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลตามสิทธิการใช้งาน
 • เตรียมพร้อมสำหรับการเข้าสู่มาตรฐานเรื่อง PDPA, Consent form, Digital Signature

error: Content is protected !!