Robot OPD-IPD

โครงการเครื่องนับเม็ดยา

Interface เครื่องนับเม็ดยา Robot OPD-IPD

หุ่นยนต์จ่ายยาสำหรับห้องจ่ายยาแผนกผู้ป่วยใน

     เหมาะสำหรับจ่ายยาให้กับผู้ป่วย ใน (In-Patient) สามารถทำการจัดยาแบบ Unit – dose หรือ Multi – dose ขึ้นอยู่กับนโยบายของโรงพยาบาล สามารถพิมพ์รายละเอียดต่าง ๆ ลงบนซองบรรจุยา อาทิเช่น ชื่อผู้ป่วย เวลาการรับประทานยาและชื่อยา รวม ถึงแถบบาร์โค้ดบนซองยาได้ เป็นต้น โดยผู้ใช้สามารถตรวจสอบการทำงานของเครื่องที่หน้าจอของตัว เครื่องได้ ตัวเครื่องมีสัญญาณเสียงและข้อแจ้งเตือน 

หุ่นยนต์จ่ายยาสำหรับห้องจ่ายยาแผนกผู้ป่วยนอก

     การใช้หลักการทำงานด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลใบสั่งยาเข้ากับระบบควบคุมเพื่อให้หุ่นยนต์ทำการนับเม็ดและจ่ายยาโดยอัตโนมัติพร้อมระบบอำนวยความสะดวกอื่น ๆในการทำงานเพื่อให้ผู้ใช้มีความสะดวกในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพความรวดเร็วในการบริหารจ่ายยาของทางโรงพยาบาล

 • สามารถเก็บข้อมูลและรายงานผลการบริหารยาได้ (e-MARs)
 • มีช่องบรรจุยาจำนวน 20 ช่อง
 • โครงสร้างของระบบ : ประกอบไปด้วย 9 ระบบหลักดังนี้ 
     – ระบบตรวจสอบยา 
     – ระบบดูข้อมูลช่วงเวลาการรับยาของผู้ป่วยในแต่ละวัน
     – ระบบจ่ายยาปกติ 
     – ระบบจ่ายยา Feed 
     – ระบบคืนยา  
     – ระบบการส่งข้อความ (Note)
     – ระบบย้ายวอร์ด 
     – ระบบดูข้อมูลประวัติ  
     – ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระกว่าง Server
error: Content is protected !!